CENTRUL MEDICAL SANAVITA SRL, având sediul în Galați, Str. Gradina Veche nr 90 având calitatea de operator de date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de către SANAVITA numai in măsura permisa prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

Termeni in înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679:

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„Restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

„Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„Persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„Parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

„Consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

CENTRUL MEDICAL SANAVITA declară că datele personale ale angajaților, ale parților terțe și ale partenerilor sunt prelucrate în scopul îndeplinirii clauzelor contractului încheiat între parți, descărcării de obligațiile stabilite de lege, regulamentele si procedurile interne ale fiecărei parți, al gestionarii, planificării si organizării muncii, al îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.

CENTRUL MEDICAL SANAVITA declară că datele personale ale pacienților sunt prelucrate în scopul prestării de servicii medicale pacienților, operațiunilor premergătoare prestării serviciului medical, transmiterii și arhivarii dosarelor medicale ale pacienților, transmiterii și arhivarii scrisorilor medicale ale pacienților, a rapoartelor medicale,rezultate analize, a fiselor de aptitudini, a rapoartelor de gravide, a concediilor medicale ale pacienților, în scopul îndeplinirii clauzelor contractului încheiat între parți, descărcării de obligațiile stabilite de lege, regulamentele si procedurile interne ale fiecărei parți, al gestionarii, planificării si organizării muncii, al îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.

Scopurile colectării datelor sunt: informarea persoanelor vizate/angajaților/pacienților/partenerilor privind derularea serviciilor medicale agreate, derularea activităților comerciale, derularea activităților de promovare a produselor si serviciilor, de raportare conform normelor legale aplicabile sectorului de activitate, cat si in alte interese legitime stipulate conform Notei de Informare.

Temeiul pentru prelucrarea datelor personale este unul legal, prelucrarea fiind necesara pentru furnizarea investigațiilor pe care dvs. doriți sa le faceți în cadrul Centrului Medical SANAVITA sau pentru derularea/ încheierea și executarea unui contract la care sunteți parte sau pe care angajatorul dv. a înțeles sa îl deruleze cu subscrisa. Prin solicitarea dv. de a efectua investigații in cadrul Centrului Medical SANAVITA vă exprimați acordul ca datele dv sa fie preluate/prelucrate și stocate conform prevederilor legale specifice din domeniul sănătății.

Centrul Medical SANAVITA prelucrează date cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, prelucrarea având ca scop asigurarea securității persoanelor și bunurilor, precum și a pazei și protecției bunurilor, imobilelor, valorilor, fără a fi prejudiciate drepturile si libertățile fundamentale sau interesul dvs.

Totodată, la sediul punctelor de lucru, este afișata pictograma referitoare la utilizarea mijloacelor de supraveghere video.

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video nu este permisa in interiorul spatiilor (cabinete medicale, vestiare, toalete, birouri etc.) unde se desfășoară activitatea medicală in SANAVITA, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege sau avizate de A.N.S.P.D.C.P. In acest sens, in timpul actului medical, pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat fără consimțământul sau, cu excepția cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale.

Prin citirea prezentei Politici de protecția datelor cu caracter personal și a Notei de Informare ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, respectiv:

Dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor dvs.;
Dreptul la informare și acces la datele dvs. cu caracter personal;
Dreptul la rectificare si dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării;
Dreptul la portabilitatea datelor;
Dreptul la opoziție și de a nu fi supus unui procesul decizional individual automatizat;
Dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor dvs. garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate sau pentru orice întrebare legată de modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate ori dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către CENTRUL MEDICAL SANAVITA Galați, Str. Gradina Veche nr 90, județul Galați, în atenția responsabilului cu protecția datelor – sau la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. În cerere, vă rugăm să menționați dacă doriți ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresă (poștală sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care să asigure că veți primi personal informațiile. Va rugam sa țineți cont ca, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dumneavoastră. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justiției pentru orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dezvăluirea datelor dvs. personale către împuterniciții noștri are la bază contracte scrise sau un temei legal.Daca în viitor va vom dezvălui datele personale unui alt destinatar, atunci vă vom informa despre momentul dezvăluirii și numele destinatarilor in mod direct, iar daca acest lucru nu este posibil, vom publica pe site-ul companiei informațiile necesare.

Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate și stocate doar în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preîntâmpina încălcarea securității sistemelor, și pentru respectarea legii și a termenilor noștri contractuali. În acest sens, SANAVITA se asigură că datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate si de asemenea, se asigură că perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitată, iar la împlinirea termenelor limită, datele personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

SANAVITA nu va transfera datele dvs. in afara Spațiului Economic European.

Pentru mai multe informații puteți apela la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

CENTRUL MEDICAL SANAVITA este o entitate românească ce oferă servicii în România rezidenților din România, prin urmare legea aplicabilă este legea română.

Va mulțumim pentru înțelegere și vă asiguram pe acesta cale de tot suportul și disponibilitatea noastră de a implementa corect prevederile legale din domeniul sănătății completate de prevederile legale menționate in prezenta.